Αρχική

Logo_Beli

Log In to Virtual Learning Environment!


Συμμαχία Γνώσης Μεταξύ Αγρο-Διατροφικών Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων και Επενδυτικών Αγγέλων για την Καινοτομία στην ΑγροΤεχνολογική Εκπαίδευση


Σχετικά με το έργο

Το AgTech7 είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχο έχει την αντιμετώπιση της έλλειψης διεπιστημονικών γνώσεων και συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων για τις μελλοντικές καινοτόμες γεωργικές τεχνολογικές σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Το έργο θα στοχεύει να εκπαιδεύει τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:
  1. φοιτητές ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, διευθυντές θερμοκοιτίδων, εταιρείες του αγρο-διατροφικού τομέα και επενδυτικούς αγγέλους.
Το έργο θα εκπαιδεύσεις τις παραπάνω ομάδες έτσι ώστε:
  1. Να αυξήσει την κατανόηση των ευρωπαίων επενδυτικών αγγέλων σχετικά με τις αναδυόμενες μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά γεωργικής τεχνολογίας.
  2. Να αυξήσει την κατανόηση των ευρωπαίων “επενδυτικών αγγέλων” σχετικά με τις αναδυόμενες μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά τεχνολογιών του αγροδιατροφικού τομέα.
Το AgTech7 θα ακολουθήσει μια προσέγγιση συν-δημιουργίας κατά το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης με 7 διαφορετικές ενότητες.
Το AgTech7 είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχο έχει την αντιμετώπιση της έλλειψης διεπιστημονικών γνώσεων και συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων για τις μελλοντικές καινοτόμες γεωργικές τεχνολογικές σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Το έργο θα στοχεύει να εκπαιδεύει τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:
  1. φοιτητές ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, διευθυντές θερμοκοιτίδων, εταιρείες του αγρο-διατροφικού τομέα και επενδυτικούς αγγέλους.
Το έργο θα εκπαιδεύσεις τις παραπάνω ομάδες έτσι ώστε:
  1. Να αυξήσει την κατανόηση των ευρωπαίων επενδυτικών αγγέλων σχετικά με τις αναδυόμενες μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά γεωργικής τεχνολογίας.
  2. Advancing European angels investors’ and startup service providers’ understanding on the emerging agri-tech future market opportunities
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
Copyright 2020 AgTech7 Consortium All rights reserved.